CARS24 | Terms of Use

เข้าใช้งานเพื่อให้เราช่วยหารถที่น่าสนใจ

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

ข้อกำหนดในการใช้ - ประเทศไทย

วันที่มีผลบังคับใช้

ชื่อในสารบบย่อยอย่าง www.cars24.co.th ซึ่งเป็นพอร์ทัลทางอินเตอร์เน็ตที่มีการดำเนินการและเป็นเจ้าของโดย บริษัท คาร์ส24 กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงบริษัทผู้ถือหุ้น บริษัทสาขา บริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เรา” หรือ “ทางเรา” หรือ “พวกเรา” หรือ “บริษัทฯ”) และชื่อในสารบบย่อย จะเรียกว่า “เว็บไซต์”

การเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ การทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ และการใช้บริการต่างๆของท่าน (โดยที่บริษัทฯ ได้แสดงรายการของรถยนต์ต่างๆไว้บนเว็บไซต์ และช่วยให้ผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าได้ทำการซื้ออย่างเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนบริษัทฯยังใช้บริการของบุคคลภายนอกเพื่อเสนอบริการเสริมอื่นๆ เช่น การจดทะเบียนรถยนต์ การทำประกันภัยรถยนต์ บริการเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ รวมถึงการรับประกัน) ที่มีการดำเนินการหรือจัดการในระยะไกลผ่านทางเว็บไซต์ โดยมีการควบคุมดูแลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นได้ตลอดจนไม่สามารถต่อรองใดๆได้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดในการใช้งาน”) อีกทั้งยังรวมถึงนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมอยู่ในการอ้างอิงนี้ด้วย ข้อกำหนดต่างๆในการใช้งานเหล่านี้เป็นสัญญาที่จัดทำขึ้นซึ่งถูกต้องตามกฏหมายและมีผลผูกพันระหว่างท่าน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ท่าน” หรือ “ของท่าน” หรือ “ผู้ใช้”) ในส่วนหนึ่ง และกับทางบริษัทฯในอีกส่วนหนึ่ง

โดยการเข้าถึง การเรียกดูข้อมูล หรือทำธุรกรรมใดๆบนเว็บไซต์ หรือการใช้บริการใดๆบนเว็บไซต์ที่ทางบริษัทฯและบริษัทในเครือได้มีให้บริการนั้นแสดงให้เห็นว่าท่านยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการใช้เหล่านี้ ทั้งยังเป็นเป็นการยอมรับข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้โดยปริยายหรือโดยชัดแจ้ง และท่านยังตกลงและยินยอมที่จะผูกพันตามนโยบายของเรา ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ควบคุมดูแลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติของเราตลอดจนกฎเกณฑ์ แนวทาง นโยบาย ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าถึง การเรียกดูข้อมูล หรือการทำธุรกรรมใดๆบนเว็บไซต์ หรือการใช้บริการใดๆ โดยที่กฎเกณฑ์ แนวทาง นโยบาย ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆดังกล่าวจะถือว่ามีการรวมอยู่ในอีกทั้งยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ โปรดทราบว่าทางเราขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้หรือนโยบายอื่นใดที่รวมอยู่ในการอ้างอิงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ดังนั้นท่านอาจตรวจเช็คหน้าเว็บไซต์ หรือลิงก์ดังกล่าวนี้เป็นระยะๆเพื่อให้แน่ใจว่าท่านมีข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เป็นข้อมูลล่าสุด การใช้บริการต่างๆที่ต่อเนื่องของท่านหลังจากที่มีการประกาศของข้อมูลที่ได้รับการแก้ไขแล้วถือว่าท่านยอมรับในข้อกำหนดดังกล่าว

โปรดอ่านข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานบนเว็บไซต์

เกณฑ์คุณสมบัติของการเข้าเป็นสมาชิก

การใช้งานเว็บไซต์มีให้เฉพาะบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีและสามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายภายใต้กฎหมายไทยที่มีการบังคับใช้ ซึ่งท่านรับรอง รับทราบ และตกลงว่าท่านมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และ (ก) ข้อมูลในการลงทะเบียนทั้งหมดที่ท่านให้ไว้เป็นความจริงและถูกต้อง (ข) ท่านจะรักษาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และ (ค) การใช้งานเว็บไซต์และบริการต่างๆที่มีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์นี้ ไม่เป็นการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ซึ่งบัญชีการใช้งานของท่านอาจได้รับการยกเลิกโดยไม่มีการแจ้งเตือน หากเราพิจารณาตามดุลยพินิจแล้วพบว่าท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับต่างๆด้วย

ท่านอาจเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการต่างๆทั้งในฐานะของผู้ใช้ที่มีการลงทะเบียนหรือในฐานะของผู้ใช้ทั่วไป อย่างไรก็ตามผู้ใช้ทั่วไปจะไม่สามารถเข้าถึงทุกส่วนของเว็บไซต์และบริการต่างๆได้

 1. ผู้ใช้ที่มีการลงทะเบียน

  บริษัทให้บริการบางส่วนแก่ท่านผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ เฉพาะในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลของผู้ใช้ที่จำเป็นบางอย่าง ซึ่งได้มีการสร้างบัญชีของผู้ใช้งานและมีรหัสของบริษัทสำหรับการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่าน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บัญชีผู้ใช้”) โดยที่ท่านสามารถสร้างบัญชีใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ได้โดยการเข้าสู่ระบบด้วยการใช้

  1. หมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน หรือรหัสการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ภายนอก ได้แก่ Facebook Google Yahoo และอื่นๆ หรือรหัสผู้ใช้อื่นใดที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้บนเว็บไซต์ และ

  2. รหัสผ่านใช้ครั้งเดียว (OTP) หรือรหัสผ่านของท่าน

  รหัสบริษัท และ/หรือข้อมูลระบุตัวตนเพื่อการเข้าสู่ระบบของบุคคลภายนอกอื่นๆ ตามที่ได้มีการให้ไว้ในข้างต้น โดยจะเรียกทั้งในลักษณะของแต่ละบุคคลและลักษณะโดยรวมกันว่า “ข้อมูลบัญชีผู้ใช้” โดยอาจมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตามดุลยพินิจของทางเราแต่เพียงผู้เดียว

  ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานโดยการสร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อใช้บริการใดๆบนเว็บไซต์ ท่านจะต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบัญชีผู้ใช้ และรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นผ่านบัญชีการใช้งานของท่าน ซึ่งท่านตกลงที่จะ (ก) แจ้งให้เราทราบโดยทันทีเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของท่านหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นๆ และ (ข) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านออกจากบัญชีของท่านเมื่อสิ้นสุดแต่ละช่วงเวลาของการเข้าใช้งาน ทางเราไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวของท่านในการปฏิบัติตามหน้าที่นี้ ท่านอาจจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่เรา หรือผู้ใช้งานรายอื่น หรือผู้ที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์อันเนื่องมาจากการใช้งานบัญชีของท่านโดยได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นผลมาจากความล้มเหลวของท่านในการรักษาข้อมูลบัญชีของท่านให้ปลอดภัยและเป็นความลับ

  ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบัญชีผู้ใช้ที่ท่านได้ให้ไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนบนเว็บไซต์นั้นมีความถูกต้อง เป็นจริง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน การใช้ข้อมูลบัญชีของผู้ใช้รายอื่นเพื่อใช้บริการเป็นเรื่องต้องห้ามโดยชัดแจ้ง และการกระทำเช่นนั้นจะทำให้บริษัทฯสามารถดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคถัดไป

  หากท่านให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ (หรือกลายเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์) หรือบริษัทฯพบตามความดังกล่าว และ/หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ บริษัทฯมีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีใช้งานของท่านตลอดจนปฏิเสธการใช้งานเว็บไซต์และบริการใดๆทั้งในปัจจุบันและอนาคต (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตาม อันเนื่องมาจากสาเหตุนั้น)

  ในกรณีที่ท่านมีความต้องการใช้ และ/หรือสามารถเข้าถึงส่วนบริการเฉพาะใดๆ และ/หรือได้รับข้อเสนอเกี่ยวกับบริการต่างๆดังกล่าว และ/หรือได้รับข้อเสนอซึ่งจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว

 2. ผู้ใช้โดยทั่วไป

  สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนยังสามารถเข้าถึงอย่างจำกัดในบริการต่างๆบนเว็บไซต์ได้ โดยผู้ใช้งานดังกล่าวจะสามารถเรียกดูเว็บไซต์และจะใช้บริการต่างๆตามวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงอย่างจำกัดดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ท่านจะไม่ได้รับสิทธิในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์บางประการที่สงวนไว้สำหรับผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเท่านั้น โดยที่สิทธิประโยชน์เหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง และบริษัทฯอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านได้ให้ไว้ ซึ่งขึ้นอยู่ว่าท่านเป็นผู้ขาย หรือผู้ซื้อ หรือมิเช่นนั้นก็เป็นผู้ใช้งานรายอื่นที่ประสงค์จะใช้งานเว็บไซต์และลักษณะของบริการต่างๆที่ท่านประสงค์จะใช้งานจากเว็บไซต์ การเตรียมการของท่านตลอดจนการรวบรวม การจัดเก็บ การใช้งาน การเปิดเผย และการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของบริษัทฯจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

  ท่านรับทราบและตกลงว่าท่านจะปฏิบัติตามนโยบายต่อไปนี้ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “นโยบายบัญชีผู้ใช้”)

  • ท่านจะไม่คัดลอกหรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ในสื่อใดๆ ไม่ว่าทางออนไลน์ หรือออฟไลน์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากทางบริษัทฯ

  • ท่านจะไม่เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ นอกเหนือจากที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อใช้งานเว็บไซต์ตามวัตถุประสงค์ดังเจตนาที่ตั้งไว้

  • ท่านจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนเมื่อมีการสร้างบัญชีผู้ใช้ของท่าน และท่านจะต้องรักษาและปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันในช่วงระยะเวลาตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้เพื่อให้ข้อมูลนั้นถูกต้อง เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์

  • ท่านจะต้องไม่ใช้ระบบอัตโนมัติใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง “โรบอต” “สไปเดอร์” “ออฟไลน์ รีดเดอร์” “สแครปเปอร์” และอื่นๆ ในการเข้าถึงเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทฯ

  • ท่านจะต้องไม่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับราคารถยนต์ ข้อมูลจำเพาะของรถยนต์ รายงานการตรวจสอบ การคัดลอกข้อความที่มีลิขสิทธิ์ หรือไม่เช่นนั้นก็เป็นการใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้งานในลักษณะของการสะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขัน หรือหน้าเว็บของบุคคลภายนอก

  • ท่านจะต้องไม่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับราคารถยนต์ ข้อมูลจำเพาะของรถยนต์ รายงานการตรวจสอบ การคัดลอกข้อความที่มีลิขสิทธิ์ หรือไม่เช่นนั้นก็เป็นการใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้งานในลักษณะของการสะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขัน หรือหน้าเว็บของบุคคลภายนอก ท่านจะต้องไม่ส่งข้อความคำขอเพิ่มเติมในวิธีการใดก็ตามไปยังเซิร์ฟเวอร์ต่างๆของบริษัทฯ หรือเซิร์ฟเวอร์ใดก็ตามของบริษัทสาขา หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่กำหนดซึ่งเกินกว่าที่มนุษย์จะกระทำให้เกิดขึ้นได้อย่างสมเหตุสมผลในช่วงเวลาเดียวกันโดยการใช้เว็บเบราเซอร์ออนไลน์ทั่วไป อย่างไรก็ตาม โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ให้บริการที่เกี่ยวกับโปรแกรมการค้นหาสาธารณะอาจใช้สไปเดอร์ หรือโรบอต เพื่อคัดลอกเนื้อหาจากหน้าเว็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างดัชนีที่ค้นหาได้ในสาธารณะที่เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ แต่ไม่ใช่แคช หรือที่เก็บข้อมูลดังกล่าว ซึ่งเราขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนข้อยกเว้นเหล่านี้โดยทั่วไป หรือเฉพาะในบางกรณี

  • ท่านจะต้องไม่ดำเนินการใดๆที่ (1) ขัดขวางโดยไม่มีเหตุผล หรือตามดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว อาจขัดขวางโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์อย่างไม่มีเหตุผล (2) รบกวน หรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์ หรือการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในเว็บไซต์ หรือ (3) ข้ามหรือลัดขั้นตอนตามมาตรการของบริษัทฯที่ใช้เพื่อป้องกัน หรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์

  • ท่านตกลงที่จะไม่รวบรวม หรือหาประโยชน์ในข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อหรือข้อมูลบัญชีผู้ใช้อื่นๆ จากเว็บไซต์ หรือการใช้ระบบการติดต่อสื่อสารใดๆที่มีบนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการชักชวนเชิงพาณิชย์

ท่านรับทราบและตกลงโดยชัดแจ้งว่าท่านและไม่ใช่บริษัทฯจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย และอื่นๆ (ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม) ซึ่งเกิดจากการใช้บัญชีผู้ใช้ของท่าน โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ท่านอาจจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียของบริษัทฯหรือผู้อื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว

การจองออนไลน์และการคืนเงิน

ขั้นตอนของการจองของการจองทางออนไลน์กำหนดให้ท่านต้องยืนยันคำสั่งซื้อกับเราโดยทำตามข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับการซื้อรถยนต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งเอกสารต่างๆที่จำเป็นการจัดทำไฟแนนซ์ การจดทะเบียน การทำประกันภัย การส่งมอบ และดำเนินการชำระค่ารถยนต์ตามที่กำหนดภายใน 2 วันนับจากวันที่สั่งซื้อ

ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงินมัดจำสำหรับการจองมีอายุ 2 วันทำการ และจะได้รับคืนไปยังบัญชีธนาคารเดิม หรือบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระเงินมัดจำหากคำสั่งซื้อไม่ได้รับการยืนยันภายในระยะเวลาดังกล่าว

ในกรณีที่คำสั่งซื้อได้รับการยืนยันแล้วและลูกค้าจะทำการซื้อรถยนต์ เงินมัดจำการจองจะยังคงไม่ได้รับคืนไปยังบัญชีธนาคารเดิม หรือบัตรเครดิตที่ใช้ในการวางมัดจำ ตลอดจนจำนวนเงินงวดสุดท้ายที่ลูกค้าจะต้องชำระโดยจะถือว่าเป็นธุรกรรมแยกต่างหาก และจะไม่มีการปรับตามจำนวนเงินที่ได้ชำระสำหรับเงินมัดจำการจอง

รถยนต์ที่มีการขายและดำเนินการส่งมอบจะเป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆในการขายของบริษัทฯ

ในการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของรถยนต์ หากปรากฎว่ารถยนต์ที่ทำการจองไว้ไม่เป็นไปตามความประสงค์ของท่านในขณะที่ทำการจอง ทางบริษัทฯตกลงที่จะดำเนินการคืนเงินมัดจำหรือการชำระเงินของท่าน ตลอดจนดำเนินการเพื่อนำรถยนต์คืนตามนโยบายการคืนเงินของบริษัทฯ

บริษัทฯจะดำเนินการคืนเงินภายใน 3-5 วันทำการ หลังจากผ่านไป 48 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ได้ทำการจอง

ท่านรับทราบและตกลงว่า เพื่อทำธุรกรรมการซื้อและโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้เสร็จสมบูรณ์ ท่านจะต้องลงนามในเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯร้องขอ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาการซื้อขาย และอื่นๆ

ราคา

บริษัทฯขอสงวนสิทธิตามดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียวในการจำกัดปริมาณรถยนต์ที่มีการซื้อ ต่อคน ต่อครัวเรือน หรือต่อการสั่งซื้อ โดยข้อจำกัดเหล่านี้อาจมีผลบังคับใช้กับคำสั่งที่ใช้ซึ่งเป็นบัญชีเดียวกัน บัตรเครดิตใบเดียวกัน และคำสั่งซื้อที่ใช้ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน และ/หรือที่อยู่ในการจัดส่งเดียวกัน

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องในการพิมพ์ หรือการกำหนดราคาที่อาจพบได้บนเว็บไซต์ โดยที่กรณีดังกล่าวที่รายการของรถยนต์มีการลงรายการในราคาที่ไม่ถูกต้อง หรือมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง บริษัทฯมีสิทธิตามดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆสำหรับรถยนต์คันนั้นๆ

รถยนต์ทั้งหมดที่มีการแสดงไว้บนเว็บไซต์ถือเป็น “การเชิญให้ทำคำเสนอ” ซึ่งท่านตกลงที่จะชำระเงินเต็มจำนวนที่จะต้องชำระให้สำหรับรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อ รวมถึงค่าใช้จ่ายๆที่เกิดขึ้นกับคำสั่งซื้อนั้นๆ

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าประกัน ค่าจดทะเบียน ค่าปรับจราจร และค่าขนส่งใดๆที่จะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากราคาซื้อตามอัตราที่เหมาะสม

ธุรกรรมทั้งหมดมีการดำเนินการตามสกุลเงินในท้องถิ่นไปยังตลาดที่ขายรถยนต์ต่างๆ เมื่อมีการใช้บัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารอื่นนอกเหนือไปจากตลาดในประเทศนั้น จำนวนเงินในใบเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตอาจมีการแตกต่างเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและค่าใช้จ่ายใดๆที่ผู้ออกบัตร หรือธนาคารอาจดำเนินการหักบัญชี

บริษัทฯจะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายของประเทศไทยที่มีการใช้อยู่ ท่านจะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว และเราจะจัดเตรียมเอกสารแก่ท่านตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ท่านสามารถดำเนินการตามสิทธิในการหักภาษีมูลค่าเพิ่มคืนในการขอคืนภาษีของท่าน

รายละเอียดของการสั่งซื้อ

หากท่านมีการเลือกการจัดส่งไว้ เราจะดำเนินการจัดส่งรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อของท่าน ซึ่งจะจัดส่งไปยังที่อยู่และเวลาที่ได้ตกลงไว้กับท่าน หากท่านเลือกรับบริการใดๆ รถยนต์ของท่านจะพร้อมให้บริการที่ศูนย์รับส่งของเราตามเวลาที่ได้ตกลงไว้กับท่าน

ก่อนการส่งมอบหรือรับรถยนต์ รถยนต์ดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์กลไกและรายละเอียดจำเพาะต่างๆมากกว่า 150 จุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดเตรียมรถยนต์เพื่อการจำหน่ายของเรา

เราให้การรับประกันรถยนต์นาน 12 เดือนหรือ 30,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ว่าจะถึงอย่างหนึ่งอย่างใดก่อน) แก่ท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งเป็นบริการจากพันธมิตรธุรกิจภายนอกของเราในเรื่องของการรับประกัน ตลอดจนท่านจะได้รับการรับประกันนี้โดยอัตโนมัติ ณ เวลาที่ทำการซื้อรถยนต์กับเรา

เราไม่ได้ให้การรับประกันใดๆของผู้ผลิตสำหรับรถยนต์ หากและในขอบเขตที่การรับประกันของผู้ผลิตคงอยู่จากระยะเวลาก่อนหน้าของการเป็นเจ้าของรถยนต์ และท่านมีสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์นี้ เราขอสงวนสิทธิที่จะให้เฉพาะส่วนต่างระหว่างการรับประกัน 12 เดือนและจำนวนตามความคุ้มครองที่รถยนต์จะได้รับประโยชน์นับจากขั้นตอนการส่งมอบหรือรับรถยนต์

ก่อนหน้านี้รถยนต์อาจมีการใช้เป็นทรัพย์สินที่ให้เช่า หรือรถเช่า หรือมีการใช้โดยผู้ใช้หลายคน ซึ่งอาจมีการนำเข้าจากประเทศอื่นด้วย โดยที่เราจะมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถยนต์ตามการร้องขอของท่าน อย่างไรก็ตาม หากท่านมีคำถามใดๆเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ในเวลาก่อนหน้านี้ หรือมีประสงค์เฉพาะเจาะจงในเรื่องใด ท่านสามารถปรึกษาเพื่อพูดคุยในเรื่องเหล่านี้กับเราได้ก่อนการสั่งซื้อ

จำนวนระยะทางที่ปรากฎบนมาตรวัดระยะทางของรถยนต์อาจแตกต่างกันไปเล็กน้อย ซึ่งอันเป็นผลมาจากการขนส่งไปยังสถานที่เพื่อตกแต่งรถยนต์ของเราและการจัดส่งไปให้ท่าน หรือไปยังศูนย์กลางการรับสินค้าของบริษัทฯ

รูปภาพของรถยนต์บนเว็บไซต์ของเรามีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการอธิบายและแสดงตัวอย่างเท่านั้น แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เว็บไซต์ของเราได้แสดงถึงลักษณะที่แท้จริงของรถยนต์ทุกประการ นอกจากนี้ แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อที่จะอธิบายสีของรถยนต์อย่างถูกต้อง ท่านอาจพิจารณาว่าคำอธิบายสีของรถยนต์นั้นแตกต่างจากลักษณะที่แท้จริงของรถยนต์ ซึ่งเราไม่รับประกันว่าสีของรถยนต์จะตรงกับคำอธิบายทุกประการ หากท่านพิจารณาว่ารถยนต์ที่ท่านซื้อแตกต่างจากที่มีการแสดงไว้บนเว็บไซต์ของเรา ท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธในการรับรถยนต์ หรือรับมอบการส่งรถยนต์ หรือท่านจะดำเนินการเพื่อคืนรถยนต์และขอเงินคืนตามข้อกำหนดของการใช้งานเหล่านี้ได้

เราไม่ให้การรับรอง หรือทำการรับประกัน หรือดำเนินการใดๆ ว่ารถยนต์ของท่านจะไม่ได้รับการแจ้งเพื่อเรียกคืนจากผู้ผลิต ณ ขั้นตอนการจำหน่าย หรือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต

การชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต การโอนเงินทางอินเตอร์เน็ต และ/หรือช่องทางการชำระเงินอื่นใดที่พันธมิตรธุรกิจภายนอกของเราดำเนินการให้บริการ

เราใช้ผู้ให้บริการภายนอกในการดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินต่างๆสำหรับการสั่งซื้อที่ทำผ่านเว็บไซต์ การประมวลผลการชำระเงินของท่านจะเป็นการดำเนินการโดยตรงระหว่างท่านและผู้ให้บริการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลภายนอกดังกล่าว โดยที่เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องอ่านข้อกำหนดเหล่านี้ และต้องแน่ใจว่าท่านเข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งท่านรับทราบและตกลงว่าเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างท่านและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังกล่าว

ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันการชำระเงินค่ารถยนต์ของท่าน

ท่านอาจมีสิทธิที่จะชำระค่ารถยนต์ของท่านที่มีการจัดทำไฟแนนซ์ ผ่านผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (รวมถึงข้อมูลทางการเงิน) กับผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อให้ท่านได้รับบริการการจัดทำไฟแนนซ์ ทั้งนี้บริษัทไม่ยืนยันและไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าท่านจะได้รับบริการการจัดทำไฟแนนซ์ ซึ่งท่านตกลงและรับทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อพิพาทหรือการผิดนัดชำระใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างท่านกับบริการการจัดทำไฟแนนซ์ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลภายนอก และเช่นเดียวกันนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่มีการตกลงกันไว้ระหว่างท่านและบุคคลภายนอกดังกล่าว

การส่งมอบรถยนต์

ความในส่วนนี้ใช้เฉพาะเมื่อท่านทำการเลือกที่จะให้รถยนต์ของท่านได้รับการจัดส่ง

การส่งมอบรถยนต์ของท่านจะได้รับการดำเนินการในวันที่และเวลาตามที่กำหนดไว้ในอีเมลซึ่งทางบริษัทฯได้ส่งให้ท่าน

เฉพาะท่านในฐานะบุคคลตามที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อของท่านเท่านั้น ที่มีสิทธิรับรถยนต์ของท่านเมื่อมีการส่งมอบ

รถยนต์ของท่านจะได้รับการส่งไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อของท่านเท่านั้น

ในการส่งมอบรถยนต์ ท่านจะต้องแสดงบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานราชการแก่ผู้จัดส่งของทางบริษัทฯเพื่อยืนยันตัวตนของท่านกับคำสั่งซื้อของท่าน ทั้งนี้เราขอสงวนสิทธิที่จะไม่ส่งมอบหรือให้อนุญาตในการรับรถยนต์ หากไม่มีการระบุตัวตนนี้เมื่อมีการร้องขอ

หากท่านไม่อยู่เพื่อรับสินค้า ท่านต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯทางโทรศัพท์ที่หมายเลขสายด่วน อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่งกำหนดการ เพื่อเรียงลำดับการจัดส่งของท่านใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หากท่านประสงค์ให้มีการเรียงลำดับการจัดส่งใหม่ซึ่งน้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาจัดส่ง ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 250 บาทโดยที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ในการส่งมอบรถยนต์ ท่านจะได้รับการขอให้มีการยืนยันในการรับรถยนต์จากผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งซื้อของท่าน อีกทั้งท่านยังจะได้รับการขอให้ลงนามในใบเสร็จที่เกี่ยวกับการจัดส่งของเรา ตลอดจนเป็นการยืนยันว่าท่านได้รับและยอมรับในรถยนต์ที่ส่งมอบแล้ว โดยที่รถยนต์จะเป็นความรับผิดชอบของท่านนับจากเวลาที่ท่านลงนามในเสร็จดังกล่าว (หรือให้การยืนยันอื่นๆตามที่เราอาจต้องการเป็นครั้งคราว)

การรับรถยนต์

ความในส่วนนี้ใช้เฉพาะเมื่อท่านทำการเลือกที่จะรับรถยนต์ของท่าน

เราเสนอทางเลือกในการรับรถยนต์ของท่านที่ศูนย์รับรถยนต์ของบริษัทฯซึ่งท่านได้ทำการเลือกไว้ (ขึ้นอยู่กับความพร้อมของการให้บริการ)

การรับรถยนต์ของท่านจะเกิดขึ้นในวันที่และเวลาซึ่งได้มีการยืนยันกับท่านทางอีเมลที่เกี่ยวกับการจัดส่งรถยนต์ (ซึ่งจะเรียกว่า “วันที่ในการรับรถยนต์” และซึ่งหมายถึงเวลาที่ท่านรับรถยนต์ของท่าน)

เฉพาะท่านในฐานะบุคคลตามที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อของท่านเท่านั้น ที่มีสิทธิรับรถยนต์ของท่าน

ท่านจะสามารถรับรถยนต์ของท่านจากศูนย์การรับรถยนต์ของบริษัทฯตามที่มีการระบุไว้ในคำสั่งซื้อของท่านเท่านั้น

เมื่อท่านดำเนินการรับรถยนต์ ท่านจะต้องแสดงบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานราชการแก่ผู้จัดส่งของทางบริษัทฯเพื่อยืนยันตัวตนของท่านกับคำสั่งซื้อของท่าน ทั้งนี้เราขอสงวนสิทธิที่จะไม่ส่งมอบหรือให้อนุญาตในการรับรถยนต์ หากไม่มีการระบุตัวตนนี้เมื่อมีการร้องขอ

หากท่านไม่สามารถกำหนดระยะเวลาในการรับรถยนต์ได้ ท่านต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯทางโทรศัพท์ที่หมายเลขสายด่วน อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่งกำหนดการ เพื่อเรียงลำดับการรับรถยนต์ของท่านใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ในการรับรถยนต์ ท่านจะได้รับการขอให้มีการยืนยันในการส่งมอบรถยนต์จากผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งซื้อของท่าน อีกทั้งท่านยังจะได้รับการขอให้ลงนามในใบเสร็จที่เกี่ยวกับการจัดส่งของเรา ตลอดจนเป็นการยืนยันว่าท่านได้รับและยอมรับในรถยนต์ที่ส่งมอบแล้ว โดยที่รถยนต์จะเป็นความรับผิดชอบของท่านนับจากเวลาที่ท่านลงนามในเสร็จดังกล่าว (หรือให้การยืนยันอื่นๆตามที่เราอาจต้องการเป็นครั้งคราว)

การรับประกันคืนเงินภายในเจ็ดวัน (7 วัน)

บริษัทฯให้การรับประกันแก่ท่าน (ซึ่งจะเรียกว่า “การรับประกันคืนเงินภายในเจ็ดวัน”) ตั้งแต่วันที่มีการจัดส่งรถยนต์ หรือการรับรถยนต์เป็นระยะเวลาเจ็ดวัน (ซึ่งจะเรียกว่า “ระยะเวลาการรับประกันคืนเงินภายในเจ็ดวัน”) เพื่อขอรับเงินคืนเต็มจำนวน

กรุณาส่งอีเมลไปที่ [email protected] ภายใน เจ็ดวัน นับจากวันที่ท่านส่งอีเมล์เพื่อดำเนินการแจ้งการขอคืนเงิน

นโยบายของการรับประกันคืนเงินนี้มีผลบังคับใช้เฉพาะเมื่อมีการแจ้งการขอคืนเงินค่ารถยนต์ภายในเจ็ดวัน นับจากวันที่มีการส่งมอบรถยนต์ ซึ่งจะเริ่มนับเป็นวันที่หนึ่งของการรับประกันคืนเงินภายในเจ็ดวันของท่าน โดยจะเริ่มขึ้นเมื่อท่านยอมรับการส่งมอบรถยนต์โดยที่ไม่คำนึงถึงว่าเป็นช่วงเวลาใดของวัน

อย่างไรแล้ว รถยนต์ดังกล่าวตามที่ได้มีการส่งมอบหรือการรับไปจากบริษัทฯ ไม่ควรมีการขับเกินกว่า ห้าร้อย กิโลเมตร (500 กิโลเมตร) นับจากวันที่ส่งมอบหรือรับไป

ทีมงานของทางบริษัทฯจะตรวจสอบรถยนต์อีกครั้งในระหว่างขั้นตอนการคืนรถ โดยที่สามารถคืนรถยนต์ได้ด้วยการคืนเงินเต็มจำนวน หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเมื่อเปรียบเทียบกับรายงานการตรวจสอบ ณ เวลาที่มีการส่งมอบรถยนต์

ในกรณีที่สภาพของรถยนต์มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในขณะที่คืนรถยนต์ หรือมีอุปกรณ์เสริมใดขาดหายไปเมื่อเทียบกับรายงานการตรวจสอบที่ท่านได้ลงนามไว้เมื่อมีการส่งมอบรถยนต์ ดังนั้นแล้วอาจมีการหักจากจำนวนที่คืนเงิน ซึ่งจำนวนที่หักจะได้รับการตัดสินโดยทีมเทคนิคของบริษัทฯเท่านั้น

เอกสารต้นฉบับทั้งหมดจะต้องมีการส่งคืนให้กับตัวแทนของบริษัทฯ หากว่าไม่ได้อยู่กับทางบริษัทฯอยู่แล้ว

ท่านต้องพร้อมสำหรับการดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนเพื่อโอนรถยนต์ ณ กรมขนส่งทางบกของประเทศไทย ในการโอนรถยนต์กลับคืนมายังบริษัทฯ

การคืนเงินจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อการโอนรถยนต์กลับคืนมายังบริษัทฯเสร็จสมบูรณ์ ณ กรมขนส่งทางบก

การชำระเงินคืนทั้งหมดจะดำเนินการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของการชำระเงินที่ท่านได้เลือกไว้ในขณะที่ทำการซื้อ

การชำระเงินจะดำเนินการภายใน 3-5 วันทำการ หลังจากที่มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆดังกล่าวทั้งหมดตลอดจนมีการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ

ในกรณีที่ท่านได้เลือก “การส่งมอบรถยนต์” ท่านต้องแน่ใจว่าท่านพร้อมสำหรับการรับรถยนต์โดยบริษัทฯจากพื้นที่ที่ท่านอยู่ภายใน 14 วันนับจากวันที่มีการดำเนินการส่งรถยนต์แก่ท่าน มิฉะนั้นท่านจะไม่มีสิทธิคืนรถยนต์ดังกล่าว

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ท่านได้ชำระไว้สำหรับการประกันภัย การจดทะเบียน และการจัดส่งรถยนต์ ก็จะได้รับคืนให้แก่ท่านเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมที่จะไม่ได้รับการคืนเงิน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการเปิดไฟล์จราจรใหม่ ค่าปรับจราจร ค่าธรรมเนียมพิธีการสินเชื่อ

การรับประกันคืนเงินภายในเจ็ดวัน (7 วัน) ไม่สามารถนำไปใช้ในการเรียกร้องได้ หากเป็นไปตามกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

รถยนต์ของท่านอยู่ภายใต้การรับประกันฟรี นาน 12 เดือนหรือเป็นระยะทาง 30,000 กิโลเมตร (แล้วแต่จะถึงอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ เพื่อเป็นการป้องกันค่าซ่อมและค่าบำรุงรักษารถยนต์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดให้แก่ท่าน

การรับประกันดังกล่าวนี้ มีการดำเนินการเพื่อรับประกันโดยตัวแทนที่เป็นพันธมิตรธุรกิจของเรา ซึ่งมีผลตามการรับประกันนาน 12 เดือนหรือเป็นระยะทาง 30,000 กิโลเมตร (แล้วแต่จะถึงอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน) นับจากวันที่มีการส่งมอบรถยนต์

การรับประกันจะสามารถใช้ได้เฉพาะกับอะไหล่รถยนต์ที่มีการระบุไว้ในใบรับประกันเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามรายงานการตรวจสอบรถยนต์เท่านั้น ความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ จะไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน โดยที่ขอบเขตการรับประกันครอบคลุมโดยละเอียดรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆจะมีการแจ้งให้แก่ผู้ซื้อทราบเมื่อมีการเริ่มคุ้มครองตามการรับประกัน

การโอนสิทธิในการรับบริการ

ท่านเท่านั้นที่สามารถใช้สิทธิในการรับบริการหรือรับประโยชน์จากโปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์นี้ ทางเราอาจอนุญาตให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์นี้ให้แก่เจ้าของรถคนใหม่ หากท่านขายรถยนต์ดังกล่าว ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่า ทางเราจะต้องได้รับแจ้งภายใน 30 วัน นับจากวันที่ท่านขายรถยนต์

เพื่อให้การรับประกันมีผลสมบูรณ์ ผู้ซื้อต้องแน่ใจว่า

กรุณาดูเอกสารการรับประกันที่ได้ให้ไว้กับท่านหลังจากที่มีการเริ่มคุ้มครองตามการรับประกัน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตการครอบคลุมตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาส่งอีเมล์มาที่ [email protected]

สิทธิในการยกเลิก

ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านกับเราได้ทุกเมื่อก่อนกการส่งมอบรถยนต์หรือการรับรถยนต์ โดยติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของบริษัทฯ โดยการส่งอีเมล์มาที่ [email protected].

หากท่านยกเลิกรถยนต์หลังจากที่มีการส่งมอบหรือรับรถยนต์ไปแล้ว ท่านสามารถได้สิทธิตามการรับประกันคืนเงินภายในเจ็ดวัน

หากท่านยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนการส่งมอบรถยนต์ ท่านอาจจำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นโดยบริษัทฯในกระบวนการการเริ่มดำเนินธุรกรรมให้แก่ท่าน ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านั้น ได้แก่

ท่านต้องพร้อมสำหรับการดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนเพื่อโอนรถยนต์ ณ กรมขนส่งทางบกของประเทศไทย ในกรณีที่รถยนต์ได้รับการจดทะเบียนในชื่อของท่านแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการจัดส่ง หรือท่านได้รับเอกสารการจดทะเบียนไปแล้ว

การยอมรับข้อกำหนด

บุคคลใดก็ตามที่สามารถดำเนินการเพื่อทำสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายตามที่มีการบังคับใช้ จะสามารถเข้าถึงเพื่อใช้งานเว็บไซต์ได้

บุคคลใดก็ตามที่ได้รับการยกเลิกหรือระงับการลงทะเบียนโดยบริษัทฯไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะไม่สามารถเข้าถึงเพื่อใช้งานเว็บไซต์ได้

ท่านรับรองว่าท่านมีอำนาจตามกฎหมายในการยอมรับ “ข้อกำหนดการใช้งาน” ของเว็บไซต์เหล่านี้ในนามของท่านเอง หรือฝ่ายใดๆที่ท่านเป็นตัวแทน

การใช้งานเว็บไซต์ไม่ได้รับอนุญาตในขอบเขตอำนาจศาลใดๆที่ไม่มีผลต่อ “ข้อกำหนดการใช้งาน” ของเว็บไซต์

การไม่ยอมรับข้อกำหนด

ผู้ที่เข้าถึงเว็บไซต์จากที่อื่นต้องรับความเสี่ยงเองและต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่มีการบังคับใช้

บริษัทฯไม่รับรองความเหมาะสม หรือความพร้อมของเนื้อหาสาระสำหรับการใช้ในขอบเขตอำนาจศาลใดๆ

บริษัทฯขอปฏิเสธความรับผิดใดๆที่เกี่ยวข้องและขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือลบเนื้อหาใดๆ ที่อาจถือว่าขัดต่อบรรทัดฐาน วัฒนธรรม และศีลธรรมในท้องถิ่นนั้นๆ หรือมีการละเมิดกฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับที่มีอยู่ใดๆ และเพื่อระงับหรือยุติการใช้งานเว็บไซต์ของท่านหากบริษัทฯเห็นว่าเหมาะสม

การรักษาความลับในรายละเอียดของบัญชีผู้ใช้งาน รวมถึงรหัสผ่าน เป็นความรับผิดชอบของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ โดยที่บริษัทฯจะไม่รับผิดต่อบุคคลใดๆ สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากความล้มเหลวใดๆที่มาจากตัวท่านในการปกป้องรหัสผ่าน หรือบัญชีผู้ใช่งานของท่าน

ลิขสิทธิ์และข้อจำกัดในการใช้เนื้อหา

บริษัทฯสงวนลิขสิทธิ์เกี่ยวกับข้อความและภาพกราฟฟิกทั้งหมด

ท่านได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหาจากเว็บไซต์เฉพาะวัตถุประสงค์ในการดูและเรียกดูผ่านเว็บไซต์ หรือสั่งซื้อรถยนต์จากเว็บไซต์เท่านั้น

บริษัทฯไม่อนุญาตให้ท่านใช้เนื้อหาอื่นนอกเหนือจากสิทธิที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในเว็บไซต์ “ข้อกำหนดการใช้งาน” ซึ่งบางครั้งเว็บไซต์อาจเปิดโอกาสให้ผู้ใช้โพสต์บทวิจารณ์และความคิดเห็น คำถาม ข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลอื่นๆ (“เนื้อหาของผู้ใช้งาน”) บนหรือผ่านเว็บไซต์นี้ ทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ หรือเปิดเผย ส่ง หรือเสนอที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยที่ท่านรับประกันว่าเนื้อหาของผู้ใช้งานที่ท่านส่งไปยังเว็บไซต์นั้นเป็นต้นฉบับ (และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น) และท่านให้สิทธิแก่บริษัทฯตลอดไป เพิกถอนไม่ได้ ไม่ผูกขาด ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ สิทธิที่สามารถโอนถ่ายได้ และอนุญาตให้ใช้เนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว หากบริษัทฯมีความประสงค์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การคัดลอก แก้ไข ลบทั้งหมด ดัดแปลง ตีพิมพ์ แปล สร้างงานลอกเลียนแบบจาก และ/หรือเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้งานดังกล่าว และ/หรือรวมเข้าด้วยกันในเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว ไปยังรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใดๆ แล้วนำออกสู่ทั่วโลก โดยปราศจากการพึ่งพาเพิ่มเติมจากท่าน และท่านขอสละสิทธิทางศีลธรรมในเนื้อหาของผู้ใช้งานดังกล่าว

ท่านตกลงว่าท่านจะไม่โพสต์เนื้อหาใดๆที่ขัดต่อศีลธรรม การหมิ่นประมาท การยั่วยุให้เกิดโทสะ ที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือที่อาจละเมิดความเหมาะสมหรือขัดต่อกฎหมาย

บริษัทฯจะอยู่ภายใต้ภาระข้อผูกพัน

บริษัทฯไม่ได้ตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้งานที่โพสต์อย่างเป็นประจำ แต่ขอสงวนสิทธิ (แต่ไม่ใช่ภาระข้อผูกพัน) ในการตรวจสอบและแก้ไข หรือลบเนื้อหาของผู้ใช้ที่ส่งไปยังเว็บไซต์

ท่านให้สิทธิบริษัทฯในการใช้ชื่อที่ท่านส่งซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้งาน โดยที่ท่านตกลงที่จะไม่ใช้อีเมลปลอม ไม่ปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น หรือนิติบุคคลใดๆ หรือไม่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับที่มาของเนื้อหาของผู้ใช้งานใดๆซึ่งท่านได้ส่ง

ท่านยังคงต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาของเนื้อของผู้ใช้งานใดๆ และตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ และบริษัทสาขา บริษัทในเครือสำหรับการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาของผู้ใช้งาน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดต่อเนื้อหาของผู้ใช้งานที่ท่านหรือบุคคลภายนอกได้ส่ง

เครื่องหมายการค้า

โลโก้ของบริษัทฯ และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ เช่น รถยนต์ หรือชื่อผลิตภัณฑ์ที่พบบนเว็บไซต์ (ซึ่งรวมกันเรียกว่า “เครื่องหมายการค้า”) เป็นของบริษัทฯ บริษัทในเครือ ผู้จัดจำหน่าย ผู้ร่วมงาน หุ้นส่วนทางธุรกิจต่างๆ หรือบุคคลภายนอก

ไม่มีสิ่งใดบนเว็บไซต์ที่ควรได้รับการตีความว่าเป็นการยินยอมโดยปริยาย โดยการสันนิษฐานตามกฎหมาย หรือมิเช่นนั้น ก็โดยใบอนุญาต หรือโดยสิทธิใดๆในการใช้เครื่องหมายการค้าใดๆที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง

ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าในทางใดทางหนึ่ง รวมถึงในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายรถยนต์บนเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทฯ

ความเป็นส่วนตัว การเสนอ และการเก็บรวบรวมข้อมูล

มีหลายกรณีที่บริษัทเรียกขอ “ข้อมูล” ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ จากเว็บไซต์ของผู้ใช้งานต่างๆเพื่อให้บริการ หรือการติดต่อ (การส่งเสริมการขาย และเอกสารโบรชัวร์ที่จัดส่งทางไปรษณีย์)

ข้อมูลนี้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล รูปแบบของคำร้อง และข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งจะมีการรวบรวมและจัดเก็บในลักษณะที่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯและกฎหมายที่ใช้บังคับ และมีการใช้เพื่อตอบสนองการร้องขอใดๆของท่าน โดยที่บริษัทใช้ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้และข้อมูลที่รวบรวมมาเพื่อปรับปรุงบริการที่บริษัทฯมอบให้แก่ท่าน

การกระทำที่ไม่ควรปฏิบัติ

ห้ามมิให้ท่านโพสต์ หรือส่งไปยัง หรือนำจากเว็บไซต์ ซึ่งมีลักษณะที่ผิดกฎหมาย คุกคาม ใส่ร้าย หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร เรื่องอื้อฉาว การยั่วยุ ภาพลามกอนาจาร หรือการดูหมิ่นศาสนา หรือเนื้อหาสาระอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือทางอาญาภายใต้กฎหมาย

ท่านตกลงที่จะ

การปฏิเสธการรับประกัน

บริษัทไม่รับประกันหรือให้การรับรองใดๆที่เกี่ยวกับการใช้งาน การมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือหรือผลอันเนื่องมาจากการใช้หรืออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่นใดที่มีการเชื่อมโยงไปยังหรือมาจากเว็บไซต์

เนื้อหาของเว็บไซต์ที่มีให้ “ตามที่ปรากฏอยู่” เป็นไปโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งในขอบเขตสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ตามกฎหมายที่มีการใช้บังคับ บริษัทฯขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์จำเพาะ การไม่ฝ่าฝืนหรือการละเมิดอื่นๆในการแก้ไขสิทธิต่างๆของบุคคลภายนอก โดยที่บริษัทฯอาจแก้ไขหรือเพิกถอนเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

การปราศจากความรับผิด

ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่มีการใช้บังคับอยู่ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เราจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับความเสียหายใดๆอันเกิดจาก (1) ข้อผิดพลาด ความผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องต่างๆของเนื้อหา และ/หรือ (2) การบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความเสียหายต่อทรัพย์ในลักษณะใดๆอันเป็นผลมาจากการเข้าถึงและการใช้บริการของท่าน ซึ่งรวมถึงการใช้โปรแกรมประยุกต์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ และ/หรือ (3) การเข้าถึงหรือการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆและทั้งหมด ซึ่งมีการจัดเก็บไว้ในนั้น และ/หรือ (4) ช่วงเวลาที่หยุดชะงัก หรือการหยุดชะงักของการส่งผ่านไปยังหรือมาจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา และ/หรือ (5) ข้อบกพร่องในโปรแกรม (Bugs) ไวรัสอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมที่มีตัวทำลายแทรกอยู่ (Trojan Horses) หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจถูกส่งไปยังหรือผ่านการใช้บริการต่างๆโดยบุคคลภายนอก และ/หรือ (6) การสูญเสียข้อมูลหรือเนื้อหาของท่านจากการใช้บริการต่างๆ และ/หรือ (7) ข้อผิดพลาด หรือสิ่งที่ละเลยในเนื้อหาใดๆ หรือสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้เนื้อหาใดๆที่มีการโพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้มีขึ้นผ่านแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของการรับประกัน สัญญา การละเมิดสิทธิ หรือหลักทางกฎหมายอื่นๆ และไม่ว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะรับรู้ถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายต่างๆดังกล่าวหรือไม่ และ/หรือ (8) การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของการใช้งาน หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และ/หรือ (9) ความล้มเหลวของท่านในการรักษารหัสผ่าน หรือรายละเอียดบัญชีของท่านให้ปลอดภัยและเป็นความลับ และ/หรือ (10) ความสูญเสีย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน หรือความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติงานอันเป็นผลมาจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของเรา ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เราจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับความเสียหายโดยทางอ้อม โดยบังเอิญ โดยเฉพาะเจาะจง ในเชิงลงโทษ ในเชิงการเป็นเครื่องเตือน หรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นและอยู่ภายใต้หลักการของความรับผิดใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไร (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม) การสูญเสียค่าความนิยมหรือชื่อเสียงทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูลที่ได้รับ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน หรือความสูญเสียในเชิงนามธรรมที่ยากจะอธิบาย ส่วนของการจำกัดความรับผิดนี้มีผลบังคับใช้ไม่ว่าความรับผิดที่มีการกล่าวหาจะขึ้นอยู่กับสัญญา การละเมิดสิทธิ ความประมาท การเข้มงวดของความรับผิด หรือพื้นฐานอื่นใด แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม การจำกัดความรับผิดที่กล่าวมาข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง

ท่านจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องเราจากการเรียกร้อง ความรับผิด ความเสียหาย การสูญเสีย ค่าฤชา ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม (รวมถึงค่าธรรมเนียมฟ้องร้องและค่าทนายความซึ่งเป็นการจัดจ้างบุคคลภายนอกอย่างสมเหตุสมผล) ซึ่งเราอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการที่ท่านละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเกี่ยวกับทรัพย์ทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว ความเป็นสาธารณะ หรือสิทธิอื่นๆของเรา และ/หรือของบุคคลภายนอก

เหตุสุดวิสัย

เราจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการดำเนินการ หรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันใดๆของเราภายใต้คำสั่งของท่าน หรือข้อกำหนดของการใช้งานเหล่านี้ ในขอบเขตที่เกิดจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไฟไหม้ น้ำท่วม และการกระทำอื่นโดยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล อุบัติเหตุ การหยุดชะงักของแหล่งพลังงาน ความชุลมุนวุ่นวายของประชากร การก่อการร้ายหรือสงคราม การหยุดลงของเครื่องมือ สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ความพร้อมใช้งานของอินเตอร์เน็ตหรือระบบซอฟต์แวร์ การแพร่ระบาด กระกระทำและการละเว้นการกระทำของบุคคลภายนอก ตลอดจนปัญหาการจลาจลบนท้องถนน (ซึ่งรวมเรียกว่า “เหตุสุดวิสัย”)

หากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราภายใต้คำสั่งซื้อของท่าน และ/หรือข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดส่ง (ก) เราจะติดต่อท่านโดยเร็วที่สุดเพื่อแจ้งให้ท่านทราบ และ (ข) ข้อผูกพันของเราภายใต้คำสั่งของท่าน และ/หรือ ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้จะได้รับการระงับตลอดจนเวลาในการปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันของเราจะมีการขยายออกไปสำหรับช่วงระยะเวลาที่มีเหตุสุดวิสัยใดๆดังกล่าว ในกรณีที่เหตุการณ์จากเหตุสุดวิสัยส่งผลกระทบต่อการส่งมอบรถยนต์ เราจะมีการจัดวันส่งมอบใหม่แก่ท่านหลังจากเหตุการณ์ของเหตุสุดวิสัยสิ้นสุดลง

ข้อจำกัดในเรื่องของเวลาที่นำไปสู่กรณีพิพาท

ในการกระทำหรือการดำเนินการใดๆของเราที่นำไปสู่กรณีพิพาท ต้องเริ่มภายในหนึ่งปี (1 ปี)หลังจากสาเหตุของการกระทำหรือการดำเนินการนั้นเกิดขึ้น เว้นแต่ว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้อยู่

การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน

หากความใดตามข้อกำหนดของการใช้งานเหล่านี้ซึ่งถือว่าไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีผลทางกฎหมาย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ โดยที่ความดังกล่าวนั้นจะถือว่าแยกส่วนออกได้จากข้อกำหนดของการใช้งานเหล่านี้ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของความต่างๆที่เหลือ

การสละสิทธิ

ไม่มีความใดตามข้อกำหนดของการใช้งานที่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ และไม่มีการละเมิดใดที่ได้รับการยกโทษให้ เว้นแต่ว่าเราจะแจ้งการสละสิทธิหรือการยินยอมดังกล่าวโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการลงนามเป็นสำคัญ ซึ่งความยินยอมหรือการสละสิทธิจากเราสำหรับการละเมิดใดๆของท่าน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย จะไม่ถือว่าเป็นการยินยอม การสละสิทธิ หรือการยกโทษให้สำหรับการละเมิดอื่นๆหรือที่จะเกิดภายหลัง

ไม่มีผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอก

ท่านตกลงว่า จะไม่มีผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอกในข้อกำหนดของการใช้งาน เว้นแต่ว่าจะระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดของการใช้งาน

กฎหมายที่ใช้บังคับ

“ข้อกำหนดในการใช้งาน” เหล่านี้ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเราจะได้รับการควบคุมดูแลโดยกฎหมายของประเทศไทย และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของประเทศไทย

เราใช้คุกกี้ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีและในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งานตามนโยบายคุกกี้ของเรา