CARS24 | Privacy Policy

เข้าใช้งานเพื่อให้เราช่วยหารถที่น่าสนใจ

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

บริษัท คาร์ส24 กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คาร์ส24 กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงบริษัทผู้ถือหุ้น บริษัทสาขา บริษัทในเครือ (ซึ่งรวมกันเรียกว่า “บริษัทฯ”) เชื่อมั่นในมาตรฐานสูงสุดของความซื่อสัตย์สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าได้ให้ไว้ในขณะที่มีการดำเนินธุรกรรมกับบริษัทฯและบริษัทอื่นๆตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

บริษัทฯให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นอย่างมาก ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ที่ลูกค้าได้เปิดเผย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกแทนว่า “ท่าน” “ของท่าน” หรือ “เจ้าของข้อมูล”) แก่บริษัทฯ ไม่ว่าด้วยจะด้วยวิธีการใด โดยที่บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งบังคับใช้อยู่ในวันที่ประกาศของคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

กรุณาอ่านข้อกำหนดต่างๆของคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้ เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติต่างๆของบริษัทฯ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ยังมีผลบังคับใช้โดยทั่วไปกับเว็บไซต์ของบริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทสาขา หรือบริษัทร่วมทุนทางธุรกิจของเรา โดยอาจมีหรืออาจไม่มีการอ้างอิงถึงในเนื้อหาบนเว็บไซต์

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯมีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

บริษัทฯมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม นำไปใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินกิจกรรมการบริหารต่างๆ หรือธุรกรรมต่างๆของบริษัทฯตามที่มีการอธิบายไว้ในส่วนที่ 2 ของคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ โดยบริษัทฯได้จำแนกประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตัวอย่างต่างๆ ดังต่อไปนี้

ประเภทตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดส่วนบุคคล

  • ชื่อ
  • เพศ
  • รายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงยี่ห้อ รุ่น รายละเอียดที่สามารถระบุตัวรถยนต์ การใช้งานก่อนหน้า ประวัติการใช้ รายละเอียดการประกันภัย รายละเอียดของใบรับรองการจดทะเบียน ฯลฯ
  • ข้อมูลอื่นใดที่บริษัทร้องขอในขณะที่ท่านทำธุรกรรมกับทางบริษัทฯ หรือรับใบเสนอราคาจากบริษัทฯ

  รายละเอียดการติดต่อ

   • ที่อยู่
   • ที่อยู่อีเมล์
   • หมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
   • ข้อมูลอื่นใดที่บริษัทร้องขอในขณะที่ท่านทำธุรกรรมกับทางบริษัทฯ หรือรับใบเสนอราคาจากบริษัทฯ

   ข้อมูลทางการเงิน

    • รายได้
    • ข้อมูลอื่นใดที่บริษัทร้องขอในขณะที่ท่านทำธุรกรรมกับทางบรษัทฯ หรือรับใบเสนอราคาจากบริษัทฯ

    ข้อมูลการทำธุรกรรม

     • ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์มือถือของท่าน
     • อุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเรียกดูเว็บไซต์ของบริษัทฯ
     • รายละเอียดการใช้งานของท่านเกี่ยวเว็บไซต์
     • รายละเอียดของเกณฑ์วิธีอินเตอร์เน็ต (Internet Protocol) ที่อยู่ตำแหน่งปัจจุบันของท่าน ตำแหน่งของอุปกรณ์ ข้อมูลของอุปกรณ์ และข้อมูลการติดต่อสื่อสารในการจัดหาข้อเสนอต่างๆตามที่ต้องการ
     • ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
     • การให้ความสำคัญและการตั้งค่าต่างๆ เช่น เขตเวลา และภาษา
     • การจัดการคุกกี้ (Cookies) และเว็บ บีคอน (Web Beacons)
     • บัญชีผู้ใช้ และข้อมูลของผู้ใช้
     • การค้นหาของท่าน ผลลัพธ์ที่ท่านเลือกจากการค้นหาตลอดจนกิจกรรมต่างๆ
     • ข้อมูลการท่องเว็บของท่าน (ระยะเวลาการเรียกดูและรายละเอียดของโฆษณาออนไลน์ที่ท่านคลิก)
     • ข้อมูลการทำธุรกรรมของท่าน
     • ข้อมูลอื่นใดที่บริษัทร้องขอในขณะที่ท่านทำธุรกรรมกับทางบริษัทฯ หรือรับใบเสนอราคาจากบริษัทฯ

     ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไห

      • ศาสนา
      • ประวัติอาชญากรรม
      • ข้อมูลด้านสุขภาพ (เช่น กรุ๊ปเลือด ประวัติสุขภาพ ฯลฯ)

      โปรดทราบว่ารายการต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น และไม่ได้ครอบคลุมถึงรายละเอียดทั้งหมด

      บริษัทฯประสงค์ที่จะแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบในกรณีที่ท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทฯ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯอาจไม่สามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพการบริการ หรือการดำเนินกิจกรรมธุรการต่างๆ หรือธุรกรรมให้แก่ท่าน โดยบริษัทฯจะรับรองว่าการเก็บรวบรวม การประมวล และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปอย่างจำกัดตามความจำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายต่างๆในลำดับรองที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับ

      2. กิจกรรมของบริษัทฯ อีกทั้งยังรวมถึงวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการเก็บรวบรวม การนำไปใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

      ฐานทางกฎหมายกิจกรรม และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม การนำไปใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

      หน้าที่ตามกฎหมาย

       • เพื่อดำเนินการให้บริษัทฯเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับใดๆ ซึ่งรวมถึงคำสั่งของศาลหรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสามารถบังคับใช้กับบริษัทฯได้

       การปฏิบัติตามสัญญา

        • เพื่อดำเนินการตามภาระผูกพันของบริษัทฯและการบังคับใช้สิทธิที่เกิดจากสัญญาใดๆที่ทำขึ้นระหว่างท่านและบริษัทฯ รวมถึงการเรียกเก็บเงิน และการเก็บเงิน
        • เพื่อดำเนินการตามภาระผูกพันของบริษัทฯที่เกิดขึ้นจากกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งเกี่ยวข้องกับรถยนต์ของท่าน ตลอดจนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมและปฏิสัมพันธ์ของท่านกับบริษัทฯ
        • เพื่อดำเนินการและทำให้ธุรกรรมต่างๆของท่านเสร็จสมบูรณ์ อีกทั้งยังเพื่อมอบข้อเสนอพิเศษต่างๆ
        • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานของท่าน
        • เพื่อให้ความช่วยเหลือใดๆแก่ท่านด้วยทีมสนับสนุนลูกค้าของบริษัทฯ
        • เพื่อให้ท่านได้สามารถเข้าร่วมโปรแกรมการโต้ตอบใดๆตามที่บริษัทฯได้นำเสนอ
        • เพื่อดำเนินการในการตอบคำถามใดๆของท่าน
        • เพื่อดำเนินการในการติดต่อสื่อสารกับท่านในเรื่องที่ท่านได้มีการร้องขอไว้
        • เพื่อนำส่งคำถามต่างๆถึงท่านซึ่งท่านอาจจะสามารถตอบได้หากท่านได้มีการลงทะเบียนกับทางบริษัทฯไว้แล้ว หรือมีการนัดหมายไว้แล้ว ณ ที่ตั้งหรือสาขาของบริษัทฯ
        • เพื่อนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ของท่าน ตามที่มีการเยี่ยมชม ณ ที่ตั้งหรือสาขาของบริษัทฯ
        • เพื่อดำเนินการในการจัดกิจกรรมการแข่งขันหรือการชิงโชคต่างๆ

        ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

         • เพื่อปกป้องและปรับปรุงซึ่งเกี่ยวกับบริการต่างๆที่บริษัทฯได้นำเสนอให้แก่ท่าน
         • เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการทำงาน และปรับปรุงคุณภาพที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของท่านกับบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของท่านในขณะที่ใช้บริการต่างๆของเรา
         • เพื่อสร้างและตรวจสอบ ตลอดจนดำเนินการวิจัยรายงานต่างๆและข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานผู้ใช้ของบริษัทฯ อีกทั้งรูปแบบต่างๆในการใช้บริการ
         • เพื่อทำให้เว็บไซต์ของเราดีขึ้นและใช้งานได้ง่ายขึ้นสำหรับท่าน
         • เพื่อใช้และทำซ้ำที่เกี่ยวกับโพสต์ของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ
         • เพื่อดำเนินการนำออกไปและลบโพสต์ใดๆ หรือบางส่วนของโพสต์นั้น ซึ่งบริษัทฯเห็นว่าเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องและบิดเบือนความจริง
         • เพื่อรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริษัทฯ
         • เพื่อใช้สิทธิของบริษัทฯ และปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯเมื่อจำเป็นและชอบด้วยกฎหมาย เช่น การไต่สวนความจริง การป้องกัน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
         • เพื่อวัตถุประสงค์ภายในบริษัทฯ เช่น การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัทฯบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

         ความยินยอม

          • เพื่อเก็บรวบรวม นำไปใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลตัวบุคคลได้ที่อ่อนไหวของท่าน
          • เพื่อสำรวจข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาโปรโมชั่น ตลอดจนปรับปรุงผลิตภัณฑ
          • เพื่อการส่งเสริมการตลาด การวิจัย และโปรแกรมต่างๆที่จะช่วยให้เราสามารถระบุความต้องการของท่าน ตลอดจนพัฒนาโปรแกรมต่างๆและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้งาน
          • เพื่อเปิดใช้งานและกรองโฆษณาใดๆที่เกี่ยวข้องกับท่าน
          • เพื่อติดต่อกับท่านผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล์ โทรศัพท์ ไลน์ ฯลฯ เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายของเราหรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
          • เพื่อมอบโอกาสให้ท่านได้รับประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษต่างๆและบัตรกำนัลที่บุคคลภายนอกเสนอกให้แก่ท่านในฐานะลูกค้าของบริษัทฯ และ/หรือแสดงความสนใจของท่านในบริการของบริษัทฯ
          • เพื่อแบ่งปันข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯกับหุ้นส่วนที่เป็นพันธมิตรธุรกิจของเรา โดยที่พันธมิตรและหุ้นส่วนธุรกิจเหล่านี้จะมีการมอบสิทธิประโยชน์และความสะดวกแก่ท่าน ซึ่งทางบริษัทและหุ้นส่วนธุรกิจจะถือว่าท่านเป็นผู้ใช้ที่มีความสนใจและจะใช้ข้อมูลที่ท่านได้ส่งมาเพื่อติดต่อกับท่าน อีกทั้งมอบประสบการณ์ตามความต้องการจากบริการของบริษัทฯ หรือผ่านการให้บริการต่างๆบนเว็บไซต์โดยการคลิกที่ปุ่มส่ง
          • เพื่อส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศซึ่งอาจไม่มีมาตรฐานการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลเพียงพอ เฉพาะในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

          3. ความยินยอมของท่าน

          บริษัทฯขอให้ท่านอ่านคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ ตลอดจนข้อกำหนดของการใช้งานเว็บไซต์อย่างละเอียดในแต่ละส่วน ก่อนที่ท่านจะเลือกในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทฯ ซึ่งท่านตกลงด้วยว่าข้อมูลที่ท่านได้ให้นั้นชอบด้วยกฎหมาย เป็นความจริง และถูกต้อง อีกทั้งยังไม่ละเมิดกฎหมายใดๆ หรือภาระข้อผูกพันตามสัญญาใดๆที่ผูกพันท่าน ณ เวลาที่ท่านได้ให้ข้อมูล ทั้งนี้ทางบริษัทฯไม่มีความรับผิดอันใดซึ่งเกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือ ความแท้จริง การบิดเบือนความจริง การฉ้อโกง ความประมาทเลินเล่อ ฯลฯ ในข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ นอกจากนี้ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลใดๆที่ได้รับจากท่านในทางหนึ่งทางใดก็ตาม

          4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเซิร์ฟเวอร์ของเราตราบเท่าที่จำเป็นโดยสมควรตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ ในบางกรณี บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลานานขึ้น เช่น เมื่อบริษัทฯจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวตามข้อกำหนดต่างๆทั้งทางกฎหมาย ทางระเบียบข้อบังคับ ทางภาษี หรือแม้แต่ทางการบัญชี

          ในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้วอีกต่อไป บริษัทฯจะลบ ทำลาย แฝงข้อมูล (Pseudonymize) ทำข้อมูลนิรนาม (Anonymize) หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวของนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เว้นแต่ว่าจะมีข้อผูกมัดทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิคที่บริษัทฯอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลานานขึ้น

          5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัทฯมีเสรีภาพในการเปิดเผย แบ่งปัน หรือโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด หรือบางส่วนไปยังผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่อาจอำนวยความสะดวกในการให้บริการในนามของบริษัทฯแก่ท่าน อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการเหล่านี้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่านเพื่อดำเนินงานตามที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น ตลอดจนมีหน้าที่ไม่เปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด อีกทั้งทางบริษัทฯอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้จัดจำหน่าย ที่ปรึกษา และผู้ให้บริการอื่นใดซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยที่บุคคลเหล่านี้ทำงานให้กับบริษัทฯ และผูกพันโดยภาระข้อผูกพันตามสัญญาต่างๆที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับและใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯได้เปิดเผย แบ่งปัน หรือโอนถ่ายไปยังพวกเขาเท่านั้น

          นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น พันธมิตรคู่ค้า และพันธมิตรช่องทางใดๆของบริษัทฯอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยได้รับความยินยอมของท่านจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น ตำแหน่งของอุปกรณ์ ข้อมูลอุปกรณ์ (รวมถึงส่วนที่เก็บข้อมูล รุ่น โปรแกรมประยุกต์ที่ติดตั้ง WiFi เครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่) ข้อความต่างๆทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการทำธุรกรรมและการส่งเสริมการขาย ตลอดจนข้อมูลการสื่อสาร ซึ่งรวมถึงการติดต่อใดๆเพื่อมอบข้อเสนอต่างๆแล้วแต่ตามที่มีการจัดทำขึ้น

          6. การโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

          ลักษณะของการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่มีความจำเป็นบริษัทฯในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลได้ของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อการจัดเก็บ และ/หรือการประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ซึ่งได้กล่าวถึงในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะรับรองว่าการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อปกป้องการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงสภาวการณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

          1. เพื่อให้เป็นไปตามภาระข้อผูกพันทางกฎหมาย

          2. เพื่อขอรับความยินยอมจากท่าน และแจ้งให้ท่านทราบถึงมาตรฐานการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทาง หรือองค์กรระหว่างประเทศที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          3. เพื่อดำเนินการตามข้อตกลงที่ท่านได้ทำไว้กับเรา หรือตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำข้อตกลง

          4. เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างเราและฝ่ายอื่นๆทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของท่านเอง

          5. เพื่อป้องกันหรือหยุดยั้งอันตรายใดๆต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น และท่านไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ณ เวลาดังกล่าว

          6. เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ

          7. โพสต์สาธารณะ

          ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในบริการต่างๆของเรา ท่านอาจมีคำวิจารณ์ คำติชม ความคิดเห็น การให้คะแนน และการลงรูปใดๆของท่าน ฯลฯ ในกลุ่มสาธารณะต่างๆ (ซึ่งรวมเรียกว่า “โพสต์”) ทั้งนี้บริษัทฯของสงวนสิทธิโดยไม่มีเงื่อนไขในการเอาออกและลบโพสต์ใดๆซึ่งในความเห็นของบริษัทฯนั้นว่าเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องและบิดเบือนความจริง โดยโพสต์ทั้งหมดจะสามารถเข้าถึงได้แบบสาธารณะและปรากฎแก่ผู้ใช้ทุกท่าน ดังนั้นท่านจึงควรระมัดระวังในการเปิดเผยรายละเอียดที่อ่อนไหวเกี่ยวกับตัวท่านในโพสต์ต่างๆดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการใช้และทำซ้ำเกี่ยวกับโพสต์ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ทั้งนี้บริษัทฯยังอาจแบ่งปันโพสต์ของท่านกับผู้ให้บริการ องค์กรธุรกิจต่างๆ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ อย่างไรก็ตามหากท่านลบโพสต์ของท่านออกจากกลุ่มสาธารณะใดๆ สำเนาของโพสต์ดังกล่าวอาจยังคงสามารถดูได้ในหน้าที่ซึ่งมีการเก็บไว้แบบถาวร หรือโพสต์ดังกล่าวอาจได้รับการคัดลอกหรือจัดเก็บโดยผู้ใช้รายอื่นในกลุ่มสาธารณะนั้น

          8. การใช้งานคุกกี้ (Cookie) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

          1. คุกกี้คือไฟล์ของข้อความที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งใช้เพื่อเก็บรายละเอียดของการบันทึกการใช้งานอินเตอร์เน็ตของท่าน หรือการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน

          2. บริษัทฯมีการใช้คุกกี้ประเภทต่างๆบนเว็บไซต์ ดังนี้

           1. คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับกระบวนการดำเนินการของเว็บไซต์ (คุกกี้ที่จำเป็นอย่างมาก) เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง เพราะฉะนั้นจะไม่สามารถลบหรือป้องกันคุกกี้ประเภทนี้ได้

           2. คุกกี้ที่ใช้ในการวิเคราะห์และวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ (คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และคุกกี้เพื่อวัดประสิทธิภาพ) คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชม ตลอดจนดูว่าผู้เยียมชมมีลักษณะหรือพฤติกรรมในการเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไร กล่าวคือคุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ และเพื่อรวบรวมสถิติเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้เยี่ยมชมเข้าถึงและเรียกดูเว็บไซต์ของเราอย่างไร

           3. คุกกี้ที่ใช้เพื่อช่วยจดจำข้อมูลการตั้งค่าหรือตัวเลือกที่ท่านทำบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (คุกกี้เพื่อฟังก์ชั่นการทำงาน) คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อช่วยให้เราปรับแต่งเนื้อหาของเราให้เหมาะกับท่าน และปรับเว็บไซต์ให้เหมาะกับความต้องการของท่าน ตลอดจนจดจำการตั้งค่าของท่าน เช่น ภาษาที่ท่านเลือก หรือขนาดตัวอักษรในการเรียกดู

           4. คุกกี้สำหรับการโฆษณา (คุกกี้เพื่อการโฆษณา) คุกกี้เหล่านี้จะจดจำการตั้งค่าของท่านที่ท่านใช้บนเว็บไซต์เพื่อปรับแต่งโฆษณาให้เหมาะกับท่าน ตลอดจนที่เกี่ยวข้องกับท่าน

          3. การจัดการกับคุกกี้

           โดยปกติแล้ว ท่านสามารถเลือกที่จะตั้งค่าการเรียกดูของท่านเพื่อที่จะลบและปฏิเสธคุกกี้เหล่านี้ได้ ยกเว้นคุกกี้ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานต่างๆตามระบบของเว็บไซต์ ซึ่งหากท่านเลือกที่จะลบหรือปฏิเสธคุกกี้เทล่านี้ ดังนั้นแล้วการดำเนินการนี้อาจส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะบางประการของเว็บไซต์ และ/หรือโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ของบริษัทฯ

          9. ความมั่นคงปลอดภัย

          บริษัทฯขอรับรองกับท่านว่าการเก็บรวบรวม และการประมวลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์นั้น มีการดำเนินการในลักษณะที่ปลอดภัยและมีการเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อป้องกันการสูญเสีย ตลอดจนการกระทำใดๆ เช่น การเข้าถึง การใช้งาน การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากการได้รับอนุญาตหรืออันเนื่องมาจากการละเมิด ด้วยการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บริษัทขอรับรองเพิ่มเติมว่าเซิร์ฟเวอร์และระบบต่างๆของเว็บไซต์ได้รับการรักษาความปลอดภัยโดยการโฮสติ้งบนเซิร์ฟเวอร์ของ Amazon Web Services (AWS) การติดตั้งซอฟแวร์ป้องกันไวรัสและโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์แฝงมากับข้อมูล (Malware) และการตรวจสอบความปลอดภัยเป็นประจำ อย่างไรแล้วบริษัทฯมีการดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในแง่ของการบริหารและการปฏิบัติงานต่างๆ

          10. สิทธิของท่าน

          ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทฯจะเคารพสิทธิของท่านโดยการดำเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือ ข้องบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ท่านอาจใช้สิทธิต่อไปนี้ในฐานะของเจ้าของข้อมูล เว้นแต่บริษัทฯจะมีเหตุที่จะปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

          1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ซึ่งท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมของท่าน โดยการเพิกถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการเก็บรวบรวม การนำไปใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่านก่อนที่จะได้รับการเพิกถอน

          2. สิทธิในการเข้าถึงและได้รับสำเนา ซึ่งท่านมีสิทธิในการเข้าถึงและได้รับสำเนาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯได้มีการเก็บรักษาไว้

          3. สิทธิในการโอนถ่ายข้อมูล ซึ่งท่านมีสิทธิในการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยที่บริษัทฯสามารถดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านได้และที่มีการใช้กันทั่วไป โดยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ หรือการจัดรูปแบบข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถมีการนำไปใช้ หรือได้รับการเปิดเผยโดยวิธีการหรืออุปกรณ์อัตโนมัติใดๆ นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิที่จะขอให้ทางบริษัทฯส่งหรือโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งบริษัทฯได้มีการส่งหรือโอนถ่ายไปยังบุคคลภายนอก

          4. สิทธิในการคัดค้าน ซึ่งท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม การนำไปใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยที่บริษัทฯดำเนินการตามฐานผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ

          5. สิทธิในการลบ ซึ่งท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทฯลบ ทำลาย หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ของข้อมูลที่ส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทฯไม่มีความจำเป็นหรือไม่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้

          6. สิทธิในการระงับ ซึ่งท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทฯระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้สภาวการณ์บางอย่างเมื่อมีกระบวนการตรวจสอบที่รอดำเนินการของบริษัทฯตามคำขอของท่านในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือคัดค้านการเก็บรวบรวม การนำไปใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือคำขอของท่านในการจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          7. สิทธิในการแก้ไข ซึ่งท่านมีสิทธิที่จะขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้อง และทำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆ

          8. สิทธิในการยื่นคำร้อง ซึ่งท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนกับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือสำนักงานของคณะกรรมการดังกล่าว เมื่อบริษัทฯไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          11. วิธีการติดต่อกับบริษัทฯ

          หากท่านมีข้อกังวลหรือคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ซึ่งเกี่ยวข้องกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ หรือต้องการใช้สิทธิ์ของท่าน กรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66-2508-8646 (ระหว่างเวลา 08.00 – 22.00น.) หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเราที่ [email protected].

          12. การเชื่อมต่อของบุคคลภายนอก

          ท่านสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราผ่านเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกซึ่งบริษัทฯไม่มีการควบคุม โดยที่ท่านอาจเลือกที่จะให้ข้อมูลกับบริษัทฯผ่านบริการการลงชื่อเข้าใช้งานของบุคคลภายนอก เช่น Facebook Pinterest Twitter Instagram และ Google Plus ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯจะไปนำข้อมูลใดๆมาและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯผ่านบริการการลงชื่อเข้าใช้งานเหล่านี้ โปรดทราบว่าบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอยู่ในวันที่ประกาศตามคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

          นอกจากนี้ บริษัทฯขอชี้แจงว่าระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ท่านอาจเห็นลิงก์ต่างๆที่นำไปสู่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือโฆษณา หรือบริการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งเป็นการให้บริการโดยบุคคลภายนอก เนื่องจากการดำเนินงานของบุคคลภายนอกไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่รับรอง หรือรับประกันในบริการหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ตลอดจนไม่รับรองใดๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายอื่นๆของบุคคลภายนอกดังกล่าว การใช้เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว หรือการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆผ่านบุคคลภายนอกถือเป็นความเสี่ยงของท่าน และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย ความเสียหาย หรืออื่นใด โดยขอแนะนำให้ท่านต้องศึกษาและปฏิบัติตามคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่แสดงบนเว็บไซต์นั้นแยกต่างหากจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

          13. การเปลี่ยนแปลงของคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

          บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อตามความจำเป็น หากบริษัทฯตัดสินใจเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทฯจะโพสต์ฉบับปรับปรุงในหน้านี้ และ/หรืออัปเดตวันที่ที่มีการแก้ไขด้านล่าง เราขอให้ท่านตรวจสอบคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้ท่านอัปเดตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การใช้บริการที่ต่อเนื่องของท่านในบริการต่างของบริษัทฯหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆจะถือว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

          คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ออกเมื่อได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 (ฉบับ 1.0)

          เราใช้คุกกี้ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีและในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
          โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งานตามนโยบายคุกกี้ของเรา